Kumontak sa Amin

Little-Blue

Kumontak Kayo sa Amin!

Hindi pa namin nailulunsad ang resort at kami ay abala pa sa pakikipagtrabaho sa aming mga partner upang maging maganda at matagumpay ang resort na ito.

Mangyari magmensahe kayo sa aming Partner and Property Manager, David Le Smith.

Email: david@bingabeach.com

Globe mobile: +63 945 831 7501

Smart mobile: +63 999 116 2733

Makikita ang Binga Beach Resort dito:

Back to top